سلام ، به سایت شرکت تجارت سازان خوش آمدید.

سهامی خاص؛ ثبت 38522

051-33553557

051-33553559

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

ایران، مشهد

فرصت های تحقیقاتی و مطالعاتی

فرصت های فعلی

عنوان پروژه

وضعیت

دستوالعمل تولید پودر گوشت

روش ها و شیوه های گوناگون کاربردی تولید پودر گوشت دام سبک و سنگین

روش ها و شیوه های گوناگون کاربردی تولید پودر استخوان در صنایع تولید چینی استخوانی

روش ها و شیوه های گوناگون کاربردی روغن گیری از استخوان

کاربردهای عملی و اجرایی پودر گوشت در غذای حیوانات خانگی

کاربرد پودر خون و استخوان در کشاورزی

روش های نوین عملی در کاربرد خون حاصل از کشتار در صنایع مختلف

بررسی و تعیین مجوزهای لازم تولید جهت کسب استانداردهای ملی و بین المللی